หนังสือ / ตำรา
Critical Care Nephrology and Dialysis 2009,
บรรณาธิการ: อนุตตร จิตตินันทน์, พงศธร คชเสนี, 2009,
ISBN 978-974-7545-48-7