การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
หลักสูตร

 • (ภาษาไทย)
  • หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • (ภาษาอังกฤษ)
  • Fellowship Training inNephrology

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • 2 ปี

จำนวนผู้รับการฝึกอบรม

 • ไม่เกิน 4 ราย ต่อชั้นปี

การบริหารจัดการของสถาบันฝึกอบรม

 • หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ วางแผนการฝึกอบรม โดยนำปัจจัยภายนอก ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 กฎระเบียบของแพทยสภาและปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มาเป็นกรอบในการจัดทำและบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการในการนำความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทำแผนการฝึกอบรม

การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะแบ่งลักษณะงานที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปี คือ

 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ชั้นปีที่ 1
  ให้คำปรึกษาและให้การรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคไต โดยแบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 3 สาย หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ชั้นปีที่ 2
  • 1. ให้คำปรึกษาและร่วมดูแลผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ชั้นปีที่ 1
  • 2. การศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน (Elective) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ สามารถไปศึกษาดูงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์โรคไต ณ สถานพยาบาล แห่งอื่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทางหลักสูตรได้จัดช่วงเวลาในการศึกษาดูงาน เป็นช่วงประจำบ้านต่อยอดฯ ชั้นปีที่ 2 ให้ระยะเวลาในการศึกษาดูงานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

สภาพการปฏิบัติงาน

 • หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
  กิจกรรมทางวิชาการที่ต้องมีอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

– วารสารสโมสร (Journal club)
– การเสนอผู้ป่วยน่าสนใจ (Interesting case / Case conference)
– การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic review)
– Electrolyte conference
– Grand round และ consultation round
– กิจกรรมส่วนกลางร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (Interdepartmental conference / Multidisciplinary or Interdisciplinary meeting) เช่น พยาธิแพทย์ (Clinico-pathological conference), ศัลยกรรม (kidney transplantation conference) เป็นต้น
– การประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference) ได้แก่ nephrology meeting

การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

 • หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดให้มีการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ป่วยรับปรึกษาจากต่างสาขาวิชาและต่างแผนกที่มีปัญหาโรคไต ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และความจำเป็นด้านวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการหมุนเวียนปฏิบัติงาน ดังนี้

– รับปรึกษาผู้ป่วยโรคไตที่รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยในและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ทั้งในและนอกแผนกอายุรกรรม
– คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและคลินิกโรคไต
– คลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD clinic)
– หน่วยไตเทียม (Hemodialysis unit)
– คลินิกล้างไตทางช่องท้อง (PD clinic)
– คลินิกปลูกถ่ายไต (KT clinic)

ชั่วโมงการทำงาน

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีชั่วโมงการทํางานในเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างน้อย 16 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และติดต่อกันไม่เกิน 32 ชั่วโมง
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิในการลาพักร้อนได้ปีการศึกษาละ 10 วันทำการ
  สำหรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาเป็นไปตามระเบียบคําสั่งกรมแพทย์ทหารอากาศ