ทำเนียบศิษย์เก่า

ทำเนียบศิษย์เก่าอายุรศาสตร์โรคไต

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2542 – 2544

1. นพ.สุเทพ พาทพุทธิพงศ์

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2543 – 2545

1. นพ.ยงยุทธ์ เจียงวิริชัยกูร
2. นพ.ปิยะ ปรีดียานนท์

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2544 – 2546

1. พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ
2. พญ.จุฑาธิป โสพรรณตระกูล

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2545 – 2547

1. ร.อ.หญิง วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี
2. นพ.ปริญญา ลือชูวงศ์

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2546 – 2548

1. พญ.จรรยาพร ตั้งประเสริฐ

รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2547 – 2549

1. นพ.สืบพงศ์ สังข์อารียกุล
2. นพ.อนันต์ เชื้อสุวรรณ

รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2548 – 2550

1. พญ.พูนสุข ประจักษ์ธรรม
2. พญ.ฤทัยรัตน์ ไชยสัจ

รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2549 – 2551

1. พญ.อังคณา เผ่าผา
2. พญ.นพนิต พัฒนชัยวิทย์

รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2550 – 2552

1. พญ.สุรีย์ อินทร์พยุง
2. พญ.จุไรลักษณ์ ป้องโสน

รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2551 – 2553

1. นพ.นิธิเวช อรุณโรจน์
2. พญ.ปัทมาพร คำใจ

รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2552 – 2554

1. พญ.จุฑามาศ ภูรินันท์
2. พญ.จุฬารัตน์ บุญทศ

รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2553 – 2555

1. พ.ต.นิมิต โรจโนภาส
2. นพ.กมลเดช วงศ์พรภักดี
3. พญ.ปิยะรัตน์ ไพรัชเวทย์

รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2554 – 2556

1. พญ.กัลย์ยมล ธรรมนิรมล
2. น.ท.หญิง ดวงกมล วงษ์สวรรค์
3. นพ.พิเชษฐ จารุศิริจินดา

รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2555 – 2557

1. ร.อ.หญิง ปิยะวดี หอมไกรลาศ
2. นพ.พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์
3. พญ.สุธีญา จำปาวงศ์

รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2556 – 2558

1. พญ.ดลนภา ภัทรฐิตินันท์
2. นพ.ชวสร ธรรมสถิร
3. นพ.มงคล ทวันเวทย์

รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2557 – 2559

1. ร.อ. ณัฐพล ปัทมินทร์
2. พญ.กมลวรรณ ภัคโชตานนท์
3. นพ.กำปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์

รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2558 – 2560

1. พญ.นิชา ธำรงสัตย์
2. นพ.รณกฤต ลิ้มวราภัส
3. นพ.กิตติศักดิ์ ธัญวิรัณโรจน์

รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2559 – 2561

1. นพ.อนุพงษ์ ธนัญภูวสิษฏ์
2. พญ.บูรณี เกิดศรี
3. พญ.พจนารถ ราษฎรดี

รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560 – 2562

1. พญ.ณัฎฐา ประมงค์

2. นพ.ยศวัจน์ พักเท่า
3. พญ.สาหร่าย มงคลศิลป์

รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561 – 2563

1. นพ.ชิตพล โนวฤทธิ์
2. พญ.พัตราภรณ์ ปรัชญารัตนานนท์
3. นพ.เอกพล ฤทธิ์วีระเดช

รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2562 – 2564

1. น.ท.นาวี เนาวประทีป
2. พญ.ศิโรรัตน์ วราอัศวปติ
3. พญ.ฝันฝ้าย สมเกียรติ