รู้จักองค์กร

การฝึกอบรมอายุรแพทย์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขของไทย ในปัจจุบัน เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยโรคไต เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโรคไตเพื่อให้การดูแลรักษา ป้องกันโรคไต และชะลอความเสื่อมของโรคไต ตลอดจนการบำบัดทดแทนไต ซึ่งได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไต นอกจากนี้อายุรแพทย์โรคไต จำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศ สามารถปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไตได้อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งยังต้องมีทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรและผู้ร่วมงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และ องค์กร ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 มีหน้าที่ให้การบริบาลผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรแก่ประชากรผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลทั้งในและนอกเขตเครือข่าย เพื่อตอบสนองพันธกิจของหน่วยงานและตอบสนองนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ และจัดการศึกษาอบรมด้านอายุรศาสตร์โรคไต แก่นิสิตแพทย์, แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์, แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต และจัดการอบรมพยาบาล หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาพยาบาลอีกด้วย

หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งการฝึกอบรมอยู่ภายใต้เกณฑ์การฝึกอบรมและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา โดยในช่วงแรกหน่วยโรคไต มีศักยภาพในการรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าฝึกอบรมได้ชั้นปีละ 1 คน ต่อมาสามารถรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มได้เป็นชั้นปีละ 2 คนในปีพ.ศ. 2544 และ 3 คนในปีพ.ศ. 2550 ตามลำดับ ซึ่งในปีพ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเพื่อขอเพิ่มศักยภาพในการฝึกอบรมโดยขอรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มเป็น 4 คนต่อปี

วิสัยทัศน์

“สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ที่มีคุณภาพชั้นนำเป็นที่ไว้วางใจ”


พันธกิจ

หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดพันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของการฝึกอบรมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยกำหนดพันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ดังนี้

  • 1. ผลิตอายุรแพทย์โรคไตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรม และมีความสามารถในการทำงานเป็นมืออาชีพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย คำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ป่วย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีทักษะในด้านอายุรศาสตร์โรคไต ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านโรคไตของชุมชนและสังคม และความต้องการของระบบสุขภาพ รวมทั้งการดูแลส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไต และให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะในการดูแลผู้ป่วยและชุมชน ตลอดจนคำนึงถึงบริบทของการเป็นสถาบันที่เป็นหน่วยงานของแพทย์ทหารอากาศอีกด้วย
  • 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบงานคุณภาพ ระบบความปลอดภัย ธรรมาภิบาลและทักษะการสื่อสาร เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพได้ ภายใต้บริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย
  • 3. ให้การอบรมในการผลิตวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสุขภาพทางด้านโรคไต หรือนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาการบริการทางด้านโรคไตที่มีคุณประโยขน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  • 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • 5. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพ