ตารางตรวจแพทย์

ตรวจในเวลาราชการ

 คลินิกเฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต

  •  ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
  •   ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 คลินิกผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านช่องท้อง (CAPD)

  •  ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-10.00 น.
  •  ห้องตรวจหน่วยโรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 คลินิกผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

  •  ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น.
  •  ห้องตรวจหน่วยโรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 คลินิกผู้ป่วยไตเรื้อรัง

  •  ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
  •  ห้องตรวจหน่วยโรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช