รู้จักองค์กร

หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยและให้ความรู้ด้านโรคไตแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. 2528 เริ่มให้มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2529 เริ่มการล้างไตทางช่องท้อง

ปี พ.ศ. 2535 เริ่มการปลูกถ่ายไตเป็นรายแรก

ปี พ.ศ. 2554 หน่วยไต ได้รับการยกฐานะเป็น

” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไต (Kidney Excellent Center)
ของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช “

สำหรับการฝึกอบรมทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2528 ทางหน่วยโรคไต กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531
จัดให้มีการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2540 ได้ดำเนินการฝึกอบรมพยาบาลหลักสูตรพยาบาลไตเทียม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ปี พ.ศ. 2541 ได้เริ่มฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต