ข่าวสาร

การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
กองอายุรกรรม (กอย.) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

1. ศึกษาข้อมูล ได้ที่ website: https://bhumibol-med.com/AfterMed/Download

2. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • 2.1 ใบรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์แพทย์ 2 ท่าน
 • 2.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (Transcript)
 • 2.3 สำเนาวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรม (พบ.)
 • 2.4 สำเนาวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ (วว.)
 • 2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หรือ file รูปถ่ายในกรณีส่งทาง E-mail)

3. ส่งเอกสารได้ 2 ทาง

 • 3.1 ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง ผอ.กอย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 171 กองอายุรกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
  (วงเล็บมุมว่า “เอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด”)
 • 3.2 ทาง E-mail : ผ่านการ scan เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งมาที่ nephromedBAH@gmail.com

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อขัดข้องได้ที่ ร.ท.กำปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์ หมายเลข 08-6987-6932 ได้ทุกวัน

 • กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • วันสัมภาษณ์: วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป
 • สถานที่สัมภาษณ์ : หน่วยโรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช