ข่าวสาร

การรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ศึกษาและอบรมในเรื่อง การทำหัตถการทางโรคไต

1. ระยะเวลาการอบรม

 • ใช้เวลาคนละ 1 เดือน โดยกำหนดให้เป็นช่วงตั้งแต่ เดือน ธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปีการศึกษา

2. ขอบเขตของการอบรม

 • 2.1 ครอบคลุมหัตถการพื้นฐานของอายุรแพทย์โรคไต ได้แก่
  • 2.1.1 Tenckhoff catheter insertion (bedside)
  • 2.1.2 Permanent dialysis catheter of internal jugular vein (U/S guided)
  • 2.1.3 Temporary dialysis catheter (U/S guided)
  • 2.1.4 Percutaneous real-time ultrasound-guided renal biopsy
 • 2.2 เรียนรู้ผ่านการบรรยาย การสังเกตการณ์ และการเข้าช่วยทำหัตถการ
 • 2.3 จำนวนแพทย์ที่เข้ารับการอบรม เดือนละไม่เกิน 2 คน

3. แจ้งความจำนง สอบถาม และส่งเอกสาร

 • 3.1 โทรศัพท์ : คุณกุลกันยา หมายเลข 0-2534-7939
 • 3.2 ที่อยู่ : ส่งถึง หัวหน้าศูนย์โรคไต
  หน่วยโรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
 • 3.3 E-mail : nephromedBAH@gmail.com (scan เอกสารในรูปแบบ PDF)