ข่าวสาร

การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
กองอายุรกรรม (กอย.) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ประจำปีการศึกษา 2563

 

1. ศึกษาข้อมูล ได้ที่ website: https://bhumibol-med.com/AfterMed/Download

2. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  • 2.1 ใบรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์แพทย์ 2 ท่าน

  • 2.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (Transcript)

  • 2.3 สำเนาวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรม (พบ.)

  • 2.4 สำเนาวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ (วว.)

  • 2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หรือ file รูปถ่ายในกรณีส่งทาง E-mail)

3. ส่งเอกสารได้ 2 ทาง

  • 3.1 ทางไปรษณีย์ :
   ส่งถึง ผอ.กอย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 171 กองอายุรกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 (วงเล็บมุมว่า “เอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคไต”)

  • 3.2 ทาง E-mail :
   ผ่านการ scan เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งมาที่ nephromedBAH@gmail.com

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อขัดข้องในเวลาราชการได้ที่ :
นาวาอากาศโทหญิง วนิดา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 025347322
คุณกุลกันยา ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 025347937-8

 

กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันสัมภาษณ์ : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่สัมภาษณ์ : ศูนย์โรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช